تبلیغات
gorganet گرگان نت GORGAN

گرگان نت 4 ساله شد

بله، به همین سرعت چهارمین سال تاسیس گرگان نت نیز رسید.

مسائل گوناگون باعث شد تا سال گذشته، فعالیت گرگان نت نسبت به قبل کمتر بشه که باز هم جا داره از دوستان بخاطر این مسئله عذرخواهی کنم